બાયોલોજી (Biology)
એકકોષજન્ય પ્રોટીન માટે કયું વિધાન સંગત છે ?

તે ફૂગનો એકકોષજન્ય પ્રોટીનમાં ઉપયોગ થઈ શકે નહિ.
તે આથવણની ક્રિયાથી ઉત્પન્ન થાય છે.
તેનો ઉપયોગ પર્યાવરણીય પ્રદૂષણમાં વધારો કરે છે ?
તેનો ઉપયોગ વનસ્પતિ અને પ્રાણીજ પ્રોટીન તરીકે થાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ સંવર્ધન માટેના મુદ્દાઓનો સાચો ક્રમ કયો છે ?

ભિન્નતાનું એકત્રીકરણ → પિતૃઓની પસંદગી → પિતૃઓ વચ્ચે સંકરણ → પુનઃસંયોજિતોની પસંદગી— નવી જાતિનું પરિક્ષણ અને વેચાણ
ભિન્નતાનું એકત્રીકરણ → પુનઃસંયોજિતોની પસંદગી → પિતૃઓ વચ્ચે સંકરણ
પિતૃઓની પસંદગી → પિતૃઓ વચ્ચે સંકરણ → ભિન્નતાનું એકત્રિકીકરણ → પુનઃસંયોજિતની પસંદગી → નવી જાતિનું પરિક્ષણ અને વેચાણ
પુનઃ સંયોજિતોની પસંદગી → ભિન્નતાનું એકત્રીકરણ → પિતૃઓની પસંદગી અને સંકરણ → નવી જાતિનું પરિક્ષણ અને વેચાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ભ્રૂણ સંવર્ધનનું પ્રયોજન શું છે ?

જીવરસનું અલગીકરણ
કોષોમાં જૈવભારનું નિર્માણ
પ્રાંકુરોનું પુર્નજનન
સુષુપ્ત બીજમાં પ્રાંકુરનો વિકાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કેલસ અને સસ્પેન્શન સંવર્ધન પ્રયોજનમાં શું અસંગત છે ?

કોષોના જૈવભારનું નિર્માણ
જીવરસનું અલગીકરણ પ્રાંકુર મેળવવા
પ્રાંકુરોનું પુનસર્જન
આંતરજાતીય વનસ્પતિના સંકર પ્રાંકુર મેળવવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP