બાયોલોજી (Biology)
ખાદ્ય દરિયાઈ માછલીઓનું જૂથ કયું છે ?

સારડીન, પ્રોમ્ફેટ, મેક્રેલ
હિલસા, પ્રોસ્ફેટ, કટલા
કટલા, રોહુ, મિગ્રલ
સારડીન, મેકેલ, મિગ્રલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
IVRI નું પૂરું નામ શું છે ?

ઈન્ડિયન વેટરનરી રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ
ઈમ્પેરિયલ વેટનરી રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ
ઈન્ટરનેશનલ વેટનરી રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ
ઈમ્પેરિયલ વાયરલ રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી ક્યું વિધાન IVRI એ કરેલા સંશોધન માટે સાચું છે ?

ભારત જેવા દેશમાં યોગ્ય પોષણ માટે માંસના વપરાશની ભલામણ
ભારતમાં ઘણાં સ્થળોએ મરઘાપાલન કેન્દ્રો છે.
ઈંડામાં ઉચ્ચ જૈવિક મૂલ્ય છે અને તેના વપરાશની ભલામણ
મરઘા પાલનના ઉદ્યોગના વિકાસમાં પૂરતું ધ્યાન આપવા બાબત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP