બાયોલોજી (Biology)
સરખા લક્ષણો પર આધારિત કક્ષાનું એક જૂથ....

પ્રજાતિ, જાતિ, શ્રેણી
જાતિ, કુળ, ગોત્ર
પ્રજાતિ, જાતિ, કુળ
શ્રેણી, કુળ, ગોત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP