બાયોલોજી (Biology)
પ્રાણીઓના વર્ગીકરણનો આધાર શેના પર છે ?

ગર્ભસ્તરો અને દેહકોષ્ઠ
મેરુદંડી અને ખંડન
સ્તરીય આયોજન અને સમમિતિ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP