બાયોલોજી (Biology)
બૅક્ટેરિયા ફેજ એ શું છે ?

વનસ્પતિજન્ય વાયરસ
પ્રાણીજન્ય વાયરસ
બેક્ટેરિયા પર જીવતો વાયરસ
હેલોફિલ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વિપરીત પરિસ્થિતિમાં જીવતા સજીવો કયા છે ?

આર્કીબૅક્ટેરિયા
સાયનોબૅક્ટેરિયા
ગ્રામ પોઝિટિવ બૅક્ટેરિયા
યુબૅક્ટેરિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP