કમ્પ્યુટર (Computer)
ડિસ્ક/કોમ્પ્યુટરને ફોર્મેટ કરવાથી ___

બધી માહિતીની નકલ થઈ જાય છે
બધી માહિતી ભૂંસાઈ જાય છે
નકામી માહિતીની નકલ થાય છે
બધી નકામી માહિતી ભૂંસાઈ જાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP