કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કમ્પ્યૂટરમાં સ્કેનર દ્વારા સ્કેન કરવા માટે કઈ ટેક્નોલોજી વપરાય છે ?

ફોટો સિન્થેસીસ ડીવાઈઝ
ફોટો મલ્ટસપ્લાયર ટ્યુબ
ફોટાના કિરણો
ફોટોકાઈનેસીસ ટયૂબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP