કમ્પ્યુટર (Computer)
પ્રિન્ટીંગ માટે ટાઈપ સેટિંગ કરવા માટે કેટલા પેજ થશે તેવો અંદાજ કાઢવાની ગણતરીની પ્રક્રિયાને ___ કહે છે.

કોસ્ટીંગ
એસ્ટીમેટિંગ
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
કાસ્ટિંગ ઓફ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP