કમ્પ્યુટર (Computer)
પ્રિન્ટીંગ માટે ટાઈપ સેટિંગ કરવા માટે કેટલા પેજ થશે તેવો અંદાજ કાઢવાની ગણતરીની પ્રક્રિયાને ___ કહે છે.

કાસ્ટિંગ ઓફ
કોસ્ટીંગ
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
એસ્ટીમેટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP