કમ્પ્યુટર (Computer)
'NumLock' કી કયારે ઓન કરવી જરૂરી છે ?

ન્યુમેરીક કી પેડનો ઉપયોગ કરવા.
પાસવર્ડ લોક કરવા.
ન્યુમેરીક કી પેડ લોક કરવા.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચે પૈકી કયા પ્રિન્ટરને સૌથી ઝડપી કહેવામાં આવે છે ?

ફ્યુઅલ પ્રિન્ટર
ડેટા મેટ્રિકસ પ્રિન્ટર
લેઝર પ્રિન્ટર
ઇંકજેટ પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP