કમ્પ્યુટર (Computer)
'NumLock' કી કયારે ઓન કરવી જરૂરી છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
પાસવર્ડ લોક કરવા.
ન્યુમેરીક કી પેડનો ઉપયોગ કરવા.
ન્યુમેરીક કી પેડ લોક કરવા.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચે પૈકી કયા પ્રિન્ટરને સૌથી ઝડપી કહેવામાં આવે છે ?

ડેટા મેટ્રિકસ પ્રિન્ટર
લેઝર પ્રિન્ટર
ઇંકજેટ પ્રિન્ટર
ફ્યુઅલ પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP