સંધિ (Conjunction)
નીચેનામાંથી કયું જોડકું ખોટું છે ?

નિસ્ + શબ્દ = નિશબ્દ
અધસ્ + કાય = અધ:કાય
ધનુસ્ + ટંકાર = ધનુષ્ટંકાર
દુસ્ + કાળ = દુષ્કાળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP