સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
સોલારકૂકરની બનાવટમાં કયા પ્રકારના અરીસાનો ઉપયોગ થાય છે ?

બહિર્ગોળ અરીસો
સાદો અરીસો
અંતર્ગોળ અરીસો
પ્લેનો - કોન્વેક્સ અરીસો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચે દર્શાવેલ તબીબી શાખાઓને તેમનાં સંલગ્ન રોગો સાથે યોગ્ય રીતે જોડો.
તબીબી શાખા
1) ઓનકોલોજી
2) હિમેટોલોજી
3) એન્ડોક્રિનોલોજી
4) હીપેટોલોજી
રોગો
અ. યકૃત, સ્વાદુપિંડના રોગો
બ. ડાયાબિટીસ, થાઈરોઈડ
ક. કેન્સર
ડ. લોહીના રોગો

1-ક, 2-અ, 3-બ, 4-ડ
1-બ, 2-અ, 3-ક, 4-ડ
1-ક, 2-ડ, 3-બ, 4-અ
1-બ, 2-ડ, 3-અ, 4-ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચે દર્શાવેલ વિવિધ પ્રકારનાં ડર (ફોબીયા)ને યોગ્ય રીતે જોડો.
1. ઝીનોફોબિયા
2. એક્રોફોબીયા
3. ટ્રાઈપેનોફોબીયા
4. આર્સનફોબીયા
અ‌. ઊંચાઈનો ડર
બ. ઈન્જેકશનનો ડર
ક. આગનો ડર
ડ. અજાણ્યા, અપરિચિત, વિદેશી વ્યક્તિનો ડર

1-ક, 2-અ, 3-બ, 4-ડ
1-ક, 2-બ, 3-અ, 4-ડ
1-ડ, 2-અ, 3-બ, 4-ક
1-ડ, 2-બ, 3-અ, 4-ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP