સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
કપડા પર પડેલ શાહીના ડાઘ દૂર કરવા માટે નીચે પૈકી કોનો ઉપયોગ થાય છે ?

નાઈટ્રિક એસિડ
સાઈટ્રિક એસિડ
ઓકઝેલિક એસિડ
એસિટીક એસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
વાળને બ્લીચ કરવા માટે કયું રસાયણ (કેમીકલ) ઉપયોગમાં લેવાય છે ?

હાઈડ્રોજન સલ્ફાઈડ
હાઈડ્રોજન પેરોક્સાઈડ
હાઈડ્રોજન નાઈટ્રોઈડ
હાઈડ્રોજન એક્સાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP