સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
છોડમાં થતી વૃદ્ધિ માપવા માટે નીચે પૈકી કયુ સાધન ઉપયોગમાં લેવાય છે ?

સાયકલો ટ્રોન
સાયકાલોમીટર
સાયટો ટ્રોન
કેસ્કોગ્રાફ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
શરીરના કોષોમાં ઓક્સિજન કોના મારફત પહોંચે છે ?

લાલ રક્તકણો
સફેદ અને લાલ રક્તકણો
સફેદ રક્તકણો
સફેદ અને લાલ રક્તકણો અને હોર્મોન્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP