ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
વુલેસ્ટોનાઈટ ખનીજ ક્યાં ઉપયોગમાં વપરાય છે ?

વાસણ ઉદ્યોગ
ઉન ઉદ્યોગ
મોબાઇલ ફોન ઉદ્યોગ
ટાઇલ્સ ઉદ્યોગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP