ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
કઈ જાતની શોધથી ડાંગરના ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો ?

આમાંથી કોઈ નહીં
આપેલ બંને
ટાઈચુંગ નેટિવ -1
આઈ. આર.- 8

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
નીચેના પૈકી જુવારની ટૂંકાગાળાની કઈ જાત અર્ધસૂકા વિસ્તારો માટે અનુકૂળ છે ?

બેમાંથી કોઈ નહીં
આપેલ બંને
સી.એસ.એચ.-1
સી.એસ.એચ. -3

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP