ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ઓછી ખેડનો વિચાર નીચેના પૈકી શું ઘટાડવા કરવામાં આવ્યો હતો ?

નીંદણ
જમીનમાં પાણી ઉતારવાનું
જમીનની સખ્ખતાઈ
નિતાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP