સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

શિલપ્પતિકમ-તમિલ
આયને અકબરી-ઉર્દુ
ચંદ્રાયન-અવધિ
અષ્ટાધ્યાયી-સંસ્કૃત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP