ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નિક્ષિતા મેડમે વિદ્યાર્થીઓને અંગ્રેજી શીખવ્યું - વાક્યમાં મુખ્ય કર્મ કયું છે ?

શીખવ્યું
અંગ્રેજી
વિદ્યાર્થીને
મેડમે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP