ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દોને જોડણીના કોષનાં ક્રમમાં ગોઠવતા કયો વિકલ્પ સાચો છે ?
કાદવ, કંચન, કંકુ, કમળ, ક્રમ

કમળ, કાદવ, કંચન, કંકુ, ક્રમ
ક્રમ, કમળ, કાદવ, કંકુ, કંચન
કંચન, કંકુ, કમળ, કાદવ, ક્રમ
કમળ, કંકુ, કંચન, કાદવ, ક્રમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ગુજરાતી લેખકો અને તેમની રચના અંગેનું અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

નંદશંકર - કરણઘેલો
ચંદ્રવદન મહેતા - આગગાડી
ક.મા.મુનશી - કાકાની શશી
કાકાસાહેબ કાલેલકર - વિસામો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP