ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'શિયાળામાં ગુલાબી ઠંડી પડે છે' પ્રસ્તુત વાક્યમાં 'ગુલાબી' શબ્દનો વ્યાકરણિક મોભો જણાવો.

સંજ્ઞા
ક્રિયાવિશેષણ
સંયોજક
વિશેષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'દરેક રવાનુકારી દ્વિરુક્તિ હોય છે પણ દરેક દ્વિરુક્તિ અને રવાનુકારી હોતા નથી.' -આ વિધાન કોનું છે ?

અસત્ય
અર્ધસત્ય
સત્ય
કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP