ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
શબ્દકોશના ક્રમ મુજબ સાચો ક્રમ કયો છે ?

ગાંઠ, ગુણાંક, ગોળાર્ધ, ગ્રહ, ગ્રંથ
ગાંઠ, ગુણાંક, ગોળાર્ધ, ગ્રંથ, ગ્રહ
ગુણાંક, ગોળાર્ધ, ગાંઠ, ગ્રંથ, ગ્રહ
ગ્રહ, ગ્રંથ, ગાંઠ, ગુણાંક, ગોળાર્ધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP