ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આજે તેમનાં લગ્નની ___ છે. યોગ્ય શબ્દથી ખાલી જગ્યા પૂરો.

શષ્ટિપૂર્તિ
ષષ્ટિપુર્તિ
ષષ્ટિપૂર્તિ
ષષ્ટીપૂર્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ઓળિયા એટલે ?

કલમનો ખડિયો
સ્ત્રીનું એક ઘરેણું
વસ્ત્રપટમાં ચિત્રાંકન
મરણપ્રસંગે ખભા પર મૂકવામાં આવતું વસ્ત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
જૈનાચાર્યોને પોતાના ગામમાં ચાતુર્માસ દરમિયાન રોકાણ કરવા ગામનું મહાજન આમંત્રણ પાઠવે તેને શું કહેવાય ?

ઋકથી પત્ર
વિજ્ઞપ્તિપત્ર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
આમંત્રણ પત્રિકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ગામચોરે કાંસાની થાળી વગાડી લોકોને ભેગા કરી ટીપણું (પંચાંગ) ખોલી વર્ષાફળ આપનાર...

મોઢ બ્રાહ્મણ
ચૂંદડિયા બ્રાહ્મણ
ઔદિચ્ય બ્રાહ્મણ
શ્રીમાળી બ્રાહ્મણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP