ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘ઉચ્છ્વાસ’ શબ્દનો ધ્વનિવિગ્રહ કરો.

ઉ + ચ્ + અ + છ્ + વ્ + આ + સ્
ઉ + ચ + છ્ + વ્ + આ + સ્
ઊ + ચ્ + છ્ + વ્ + આ + સ્
ઉ + ચ્ + છ્ + વ્ + આ + સ્

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘આશીર્વાદ’ શબ્દનો વર્ણવિગ્રહ કેમ થશે ?

આ + ૨્ + શ્ + ઈ + વ્ + આ + દ
આ + શી + ર્ + વ્ + આ + દ
આ + શ + ઈ + ર્ + વ્ + આ + દ
આ + શ્ + ઈ + ર્ + વ્ + આ + દ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
અનુનાસિક વર્ણની ઓળખ શી હોય શકે ?

તેમને દરેકને લખી શકાતા નથી.
તમામ વિધાન સાચાં.
તેમનું ઉચ્ચારણ મુખની મદદ વગર થાય.
તેમનું ઉચ્ચારણ કરતા હવા નાકમાંથી પસાર થાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP