ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘જેહની જે ઘડી છૂટી નિંદા તેહની તે ઘડી આનંદા’ - વાક્યમાં કયા પ્રકારનું સર્વનામ છે ?

પુરુષવાચક
સ્વવાચક
અનિશ્ચયવાચક
સાપેક્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કશાકની શંકાએ તેનું જીવન કોરી ખાદ્યું - અધોરેખિત શબ્દ કયું સર્વનામ કહેવાય ?

પુરુષવાચક
દર્શક સર્વનામ
અનિશ્ચયવાચક
સાપેક્ષ સર્વનામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘હું કરું હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા...’ - રેખાંકિત સર્વનામ કયા પ્રકારનું છે ?

જાતિવાચક
સ્વવાચક
આમાંથી કોઈપણ નહીં
સર્વનામ નથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP