સંસ્થા (Organization)
સંયુક્ત રાષ્ટ્રવિકાસ કાર્યક્રમ (UNDP) લિંગ વિકાસ સૂચાંક નીચેના પૈકી કયા ત્રણ પરિમાણોમાં સ્ત્રીઓ અને પુરુષો વચ્ચેની અસમાનતાઓ ધ્યાને લઈ માનવ વિકાસ સિદ્ધિઓમાં લિંગ-અસંગમતતા માપે છે ?

આરોગ્ય, જ્ઞાન અને જીવનધોરણો
ગરીબી, બેરોજગારી અને આરોગ્ય
આરોગ્ય, જ્ઞાન અને અસમાનતા
અસમાનતા, આવક અને ખર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
WTO હેઠળ કાપડ અને વસ્ત્ર ઉદ્યોગના વેપાર અંગેના કરારો કે જેમાં બિન જકાત અવરોધો નાબૂદ થશે તેનો અમલ ક્યારથી કરવામાં આવ્યો ?

જાન્યુઆરી 1, 1996
જાન્યુઆરી 1, 2010
જાન્યુઆરી 1, 2005
જાન્યુઆરી 1, 1998

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
નીચેના પૈકી કઈ સંસ્થા માનવ વિકાસ અહેવાલ તૈયાર કરે છે ?

સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ (UNO)
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વિકાસ પ્રોગ્રામ (UNDP)
વિશ્વ બેંક (World Bank)
આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાં ભંડોળ (IMF)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP