કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2022 (Current Affairs November 2022)
તાજેતરમાં ભારતીય કૃષિ સંશોધન સંસ્થા (IARI)એ ઉત્તર પ્રદેશમાં કાલાનમક ચોખાની નવી સંકર પ્રજાતિનું પરીક્ષણ કર્યું તેનું નામ જણાવો.

આપેલ બંને
પૂસા નરેન્દ્ર કાલાનમક 1638
એક પણ નહીં
પુસા નરેન્દ્ર કાલાનમક 1652

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2022 (Current Affairs November 2022)
શાંતિ અને વિકાસ માટે વિશ્વ વિજ્ઞાન દિવસ (World Science day for Peace and Development) ક્યારે મનાવાય છે ?

7 નવેમ્બર
10 નવેમ્બર
8 નવેમ્બર
9 નવેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP