સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
GST હેઠળ ઓડિટ કરાવવાની લિમિટ કેટલી છે ?

વાર્ષિક ₹ 1 કરોડથી વધારે વેચાણ
વાર્ષિક ₹ 1.50 કરોડથી વધારે વેચાણ
વાર્ષિક ₹ 50 લાખથી વધારે વેચાણ
વાર્ષિક ₹ 2 કરોડથી વધારે વેચાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP