સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેમાંથી કઈ ભૂલ કાચા સરવૈયા વડે જાણી શકાતી નથી ?

સંપૂર્ણ ભુલાઈ જવાની ભૂલ (વિસરચૂકની ભૂલ)
ખોટી રકમની ખતવણી
ખાતામાં બેવડી રકમથી ખતવણી
ખાતામાં ખોટી બાજુએ ખતવણીની ભૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઘટતી જતી બાકીની પદ્ધતિએ ઘસારો ગણવા માટે નીચેનામાંથી કઈ કિંમત ધ્યાનમાં લેવાય છે ?

મૂળ કિંમત
ભંગાર કિંમત
ચોપડે કિંમત
ઘસારા બાદ ચોપડે કિંમત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઘસારો ગણવા માટે કઈ રકમ ધ્યાનમાં લેવાય ?

મિલકતની કિંમત વત્તા ભંગાર કિંમત
મિલકતની પડતર કિંમત બાદ ભંગાર કિંમત
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
મિલકતની કિંમતમાં ભંગાર કિંમત ન ઉમેરવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયું ઘસારાનું કારણ નથી.

મિલકતની પડતર
બજાર કિંમતમાં ઘટાડો કે વધારો
બિનઉપયોગી થવું
સામાન્ય વપરાશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP