સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
શેરના મૂલ્યાંકન માટે જ્યારે પાઘડી આપેલી ન હોય તો પાઘડી શોધવા માટે કયો નફો આવશ્યક બનશે ?

અપેક્ષિત નફો
અધિક નફો
વહેંચણી પાત્ર નફો
ડિવિડન્ડ બાદ નફો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સંચાલકોનું મુખ્ય કામ ___ સમતુલા જાળવી રાખવાનું છે.

માંગ પુરવઠાની
મિલકતો અને દેવાંની
નફા અને જોખમ
માલિકી અને દેવાંની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP