બાયોલોજી (Biology)
કોની હાજરી કે ગેરહાજરીને આધારે મત્સ્યને અસ્થિમત્સ્ય કે કાસ્થિમત્સ્ય તરીકે ઓળખી શકાય ?

પાર્શ્વીય રેખાંગ
મધ્યકર્ણ
ઝાલર ઢાંકણ
શ્લેષ્મ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP