બાયોલોજી (Biology)
રસધાનીપટલ કયા પ્રકારનો પટલ છે ?

અર્ધપ્રવેશશીલપટલ
પ્રવેશશીલપટલ
અપ્રવેશશીલપટલ
પસંદગીમાન પ્રવેશશીલપટલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આકુંચક રસધાનીનું કાર્ય શું છે ?

આસૃતિદાબ સર્જવાનું
આપેલ તમામ
દ્રવ્યોના સંચયનું
દ્રવ્યોનું ઉત્સર્જનનું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP