બાયોલોજી (Biology)
હાઇડ્રોજન બંધને કારણે દર્શાવાતી લાક્ષણિકતા કઈ છે ?

સખત નલિકાનું નિર્માણ થાય.
એમિનોઍસિડ વચ્ચે ગડી રચાય.
આપેલ તમામ
શૃંખલા કુંતલાકાર ગુંચળામય બને.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનનું દ્વિતીય બંધારણ એટલે,

પોલિપેપ્ટાઈડ શૃંખલાની કુંતલાકાર ગુંચળામય રચના
પોલિપેપ્ટાઈડ શૃંખલાની ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણી
પોલિપેપ્ટાઈડ શૃંખલામાં એમિનોઍસિડની સંખ્યા
પોલિપેપ્ટાઈડ શૃંખલા વચ્ચેની આંતરક્રિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એક પોલિપેપ્ટાઈડ શૃંખલાની ત્રિપ૨ીમાણીય ગોઠવણી એટલે,

પ્રોટીનનું દ્વિતીય બંધારણ
પ્રોટીનનું ચતુર્થ બંધારણ
પ્રોટીનનું તૃતીય બંધારણ
પ્રોટીનનું પ્રાથમિક બંધારણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હીમોગ્લોબિનના અણુનું માઈક્રોસ્કોપમાં નિદર્શન કરતા તેમાં ચાર પોલિપેપ્ટાઈડ શૃંખલા જોવા મળે છે, તો તે નીચે પૈકી શું દર્શાવે છે ?

તે પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીના રુધિરમાં આવેલું છે.
તે સંયુગ્મી પ્રોટીન છે.
તે શ્વસનવાયુનું વહન કરે છે.
તે ચતુર્થ બંધારણ રચતું પ્રોટીન છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનનું ચતુર્થ બંધારણ રચવા કયા બંધ જરૂરી છે ?

ફૉસ્ફોડાઈવ એસ્ટર બંધ
એસ્ટર બંધ
પેપ્ટાઈડ બંધ
ડાયસલ્ફાઈડ બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP