બાયોલોજી (Biology)
બધા જ બહુકોષી, જલજ કે સ્થલજ પ્રકાશસંશ્લેષી સુકોષકેન્દ્રીય સજીવોનો સમાવેશ શેમાં થાય છે ?

મોનેરા
વનસ્પતિસૃષ્ટિ
ફૂગ
પ્રાણીસૃષ્ટિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP