બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિઓ કેવાં બાહ્ય પરિબળો સામે પ્રતિક્રિયા દર્શાવી શકે છે ?

પ્રકાશ, પાણી, તાપમાન, અન્ય સજીવો અને પ્રદૂષકો
પ્રકાશ, પાણી, તાપમાન
પ્રકાશ, પાણી
પ્રકાશ, પાણી, તાપમાન, અન્ય સજીવો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રત્યેક સજીવ કયા પરિબળને કેન્દ્રમાં રાખી પ્રજનન કરે છે ?

આજુબાજુના રહેઠાણથી
પ્રજનન-ક્ષમતા
પોતાની પસંદગી
પર્યાવરણનાં પરિબળો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP