બાયોલોજી (Biology)
પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા અને પ્રજનન-ક્ષમતાને પ્રોત્સાહિત કરવા લક્ષણ ધરાવતો સજીવો ગણાય છે ?

સૌથી વધુ સરળ
સૌથી વધુ પ્રભાવી
સૌથી વધુ અનુકૂલિત
એ પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વિવિધ વસવાટોમાં જોવા મળતાં સજીવો ત્યાં એટલા માટે જ વસે છે. કારણ કે....

તેઓને ખોરાક મળી રહે છે.
તેઓને રક્ષણ મળે છે.
તેઓ ત્યાં વધુ અનુકૂલિત હોય છે.
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવના દેહનાં તંત્રોમાં અવ્યવસ્થાની માત્રા ક્યારે વધી જાય ?

શક્તિના વહન દરમિયાન
શક્તિના વિશેષણ દરમિયાન
શક્તિના વપરાશ દરમિયાન
શક્તિના રૂપાંતરણ દરમિયાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP