બાયોલોજી (Biology)
એક કોષી સજીવોમાં કોષ-વિભાજન દ્વારા શું થાય છે ?

સજીવની વૃદ્ધિ
સજીવના કદમાં વૃદ્ધિ
સજીવમાં કંઈ ખાસ ફેર પડતો નથી.
સજીવની સંખ્યામાં વૃદ્ધિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP