બાયોલોજી (Biology)
દ્વિઅંગી અને ત્રિઅંગીના નરજન્યુઓનું માદાજન્યુ તરફ પ્રચલનને શું કહે છે ?

પ્રકાશાનુવર્તન
પ્રકાશાનુચલન
જલાનુવર્તન
રસાયણાનુચલન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP