કમ્પ્યુટર (Computer)
સામાન્ય રીતે બેંકમાં કયા ઉપકરણોનો ઉપયોગ થાય છે ?

જોય સ્ટીક
ઓપ્ટીકલ કેરેકટર રેકગનાઈઝર
ટચ સ્ક્રીન
ટ્રેક બોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP