કમ્પ્યુટર (Computer)
સામાન્ય રીતે બેંકમાં કયા ઉપકરણોનો ઉપયોગ થાય છે ?

ટ્રેક બોલ
જોય સ્ટીક
ટચ સ્ક્રીન
ઓપ્ટીકલ કેરેકટર રેકગનાઈઝર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP