કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેઝી વ્હીલ પ્રિન્ટર દ્વારા નીચે આપેલામાંથી કઈ સામગ્રી છાપવામાં આવી શકે છે ?
(I) કેરેકટર (II) સિમ્બોલ (III) ગ્રાફીકસ

ફક્ત I
ફક્ત I અને II
I,II અને III
ફક્ત I અને III

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
USB એટલે...

યુનિવર્સલ સીરીઝ બસ
યુનિવર્સલ સોર્સ બસ
અલ્ટ્રા સીરીયલ બસ
યુનિવર્સલ સીરીયલ બસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી ક્યા ઇંકજેટ પ્રિન્ટર્સના બેઝીક કમ્પોનન્ટ છે ?
(I) પ્રિન્ટહેડ
(II) ઈક કાર્ટરીઝ
(III) સ્ટેપર મોટર
(IV) ટોનર

I, II, III અને IV
ફક્ત I અને II
ફક્ત I,III અને IV
ફક્ત I, II અને III

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP