ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતીય સંસદમાં શેનો સમાવેશ થાય છે ?

લોકસભા
રાજ્યસભા, લોકસભા, રાષ્ટ્રપતિ
કોઈ નહીં
રાજ્યસભા, લોકસભા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
રાષ્ટ્રપતિ બનવા માટે નીચેનામાંથી કઈ લાયકાતનો સમાવેશ થતો નથી ?

સરકારમાં કોઈ હોદ્દો ધરાવતો હોવો જોઈએ
સંસદ સભ્ય બનવા જેટલી લાયકાત
ભારતનો નાગરિક
35 વર્ષની ઉંમર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે ?

ઉપરાષ્ટ્રપતિ
રાજ્યસભાના ચૂંટાયેલા નેતા
રાજ્યસભાના સિનિયર સભ્ય
રાષ્ટ્રપતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતીય બંધારણ મુજબ બે સત્ર વચ્ચેનો વધારેમાં વધારે સમયગાળો કેટલો હોવો જોઈએ ?

છ મહિના
આઠ મહિના
સમય નિશ્ચિત નથી
ચાર મહિના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP