સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચે દર્શાવેલ જોડકા યોગ્ય રીતે જોડો.
A) સ્થિતિસ્થાપકતા અને વિરૂપણ બળ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતો નિયમ
B) અચળ તાપમાને નિશ્ચિત દળના વાયુના દબાણ અને કદનો ગુણાકાર અચળ રહે છે.
C) કેથોડ કિરણો એ ઈલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ છે. આ પ્રવાહ ઋણ વિજભારિત છે.
D) પ્રવાહીમાં પદાર્થ પર લગાડેલ બળના પ્રસારણનો નિયમ
1. રોબર્ટ બોઈલ
2. રોબર્ટ હુક
3. પાસ્કલ
4. થોમસન અને ફ્રુક્સ

A-2, B-1, C-4, D-3
A-4, B-2, C-1, D-3
A-2, B-3, C-4, D-1
A-3, B-4, C-2, D-1

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP