સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચે દર્શાવેલ જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો.
a) તત્વોના ગુણધર્મો તેમના પરમાણુભારના આવર્તનીય છે. "આવર્તનિયમ"
b) જીવવિજ્ઞાનમાં વર્ગીકરણના પિતા તરીકે બિરૂદ પામેલા
c) પ્રકાશના પ્રકીર્ણનના કાર્ય માટે સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર મેળવનાર
તત્વના પરમાણું કેન્દ્રની આસપાસ ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી દર્શાવનાર
1) નિલ્સ બૉહર
2) ડૉ.સી. વી. રામન
3) કાર્લ લિનિયસ
4) મેન્ડેલીફ

a-4, b-3, c-2, d-1
a-1, b-2, c-3, d-4
a-2, b-3, c-4, d-1
a-1, b-2, c-4, d-3

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
તારાઓમાં કઈ પ્રક્રિયાને લીધે વિકિરણ સ્વરૂપે ઉર્જા ઉત્પન્ન થતાં તેઓ સ્વયંપ્રકાશિત છે ?

સુપરનોવા
ન્યુક્લિયર વિખંડન
કોસ્મિક
ન્યુક્લિયર સંલયન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
___ ને ભારતમાં આધુનિક લીલવિદ્યાના પિતા કહેવામાં આવે છે.

પ્રોફેસર તલસાણે
પ્રોફેસર આયંગર
પકૃતિવિદ્ લિનિયસ
પ્રોફેસર થિઓ ફેસ્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP