સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
મરેલા પ્રાણીઓને સાચવવા માટે મસાલો ભરીને સાચવવાની પધ્ધતિને શું કહેવાય છે ?

ટેક્સીડરમી
સીલ્વીકલ્ચર
એપીકલ્ચર
ટીશ્યુકલ્ચર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP