સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
સામાન્યતઃ ડહોળા પાણીને ચોખ્ખું કરવા માટે ઘરોમાં વપરાતા રસાયણનું નામ શું છે ?

ફટકડી (એલમ)
કળી ચૂનો
એમોનીયો
ફેરિક ક્લોરાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
'હોકાયંત્ર'નો ઉપયોગ શું છે ?

દિશા જાણવા
વિમાનની ઊંચાઈ માપવા
વાતાવરણનું દબાણ માપવા
દરીયાની ઊંડાઈ માપવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP