સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
PFA નું પૂરું નામ શું છે ?

પ્રીવેન્શન ઓફ ફેટ એડલ્ટ્રેશન એકટ
પ્રીવેન્શન ઓફ ફૂડએડલ્ટ્રેશન એકટ
પ્રીઝર્વેશન ઓફ ફુડએડલ્ટ્રેશન એકટ
પરમીટેડ ફુડ એડીટીવ્સ એકટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP