સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
એક જટિલ કાર્બોદિત પદાર્થ જે ફળોમાં જરૂરી પ્રમાણમાં હોય તો જામ, જેલી ઘટ્ટ બને છે ?

પેક્ટીન
હેમી સેલ્યુલોઝ
સેલ્યુલોઝ
ડેકસ્ટ્રોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP