સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ક્વોશ્યોરકરના લક્ષણ ધરાવતું બાળક સામાન્ય રીતે ફુલેલું દેખાય છે કારણ કે...

શરીરમાં ચરબીનું પ્રમાણ વધવાથી
બાળક જો તંદુરસ્ત હોય તો
શરીરમાં લોહીનું પ્રમાણ વધવાથી
શરીરમાં પાણીનો ભરાવો થવાથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
એનોરેક્સીયા નર્વોસા એટલે...

વારંવાર ખાવાની ઈચ્છા
વધુ પડતુ ખાવાની ઈચ્છા
ભૂખ મરી જવાથી ખાવાની ઈચ્છા ન થવી
માટી ખાવાની ઈચ્છા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
બુલીમીયા એટલે...

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સાવ ભૂખ્યા રહેવું અને ઉલ્ટીઓ કરવી
ખૂબ ખાવું અને પછી સુઈ જવું
સ્વેચ્છિક ભૂખમરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP