સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ વધારવા તમે શું કરશો ?

લેન્સની ઊંચાઈ વધારીશું
લેન્સના મધ્યભાગની જાડાઈ ઘટાડીશું
લેન્સના મધ્ય ભાગની જાડાઈ વધારીશું
લેન્સના મધ્ય ભાગ આગળનો વળાંક વધારીશું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP