ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
સમુદ્રના મોજા આધારીત વીજળી પરિયોજનાના અમલ માટે જી. પી. સી. એલ. એ ટેક્નીકલ દ્રષ્ટિએ શક્યતા અભ્યાસ નીચેના પૈકી કઈ જગ્યાએ કર્યો છે ?

સોમનાથનો દરિયા કાંઠો
તિથલ (વલસાડ) નો દરિયો
માંડવી પાસે કચ્છનો અખાત
કંડલા બંદર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતમાં કયા યુગના ભૂસ્તરો જોવા મળતા નથી ?

તૃતીય જીવયુગ
દ્વિતીય જીવયુગ
પ્રથમ જીવયુગ
ચતુર્થ જીવયુગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP