સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
કોન્ઝર્વેશન ટીલેજ નીચેના પૈકી કઈ બાબત માટે ઉપયોગી છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
આપેલ બંને
જમીન સંરક્ષણ
ભેજ સંરક્ષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP